[ Texty + Překlady ? The Quantum Enigma ? The Quantum Enigma (Kingdom of Heaven: Part II) ]

The Quantum Enigma (Kingdom of Heaven: Part II)

Visum commutamus
Nihil certum
Qui observat, visi
Pars est

The quantum enigma

All your laws and the assumptions
Leave them all behind
There’s no ground for them right here where time can’t go
If we can’t move on and keep all leaning on the past
We will regret
We can’t get what we wish for
(New perceptions keep us inspired
The quantum enigma)

All the shadows and illusions
We tend to believe
Are creations of our own deceiving mind
If we can’t let go and keep chasing satisfying
needs
We will not get
How to forget our sapience
(New perceptions keep us inspired
Ingenuity is required)

When we will look around and see
We will affect the energy
When we observe by any means
We will create reality
We will not find if we don’t seek
We will not know if we don’t peek
We cannot do if we don’t be
Facing our deadlock now
This is our quantum enigma

We’ll ignite the fire
That burns under the rain
All that we desire
Is to find our source again
The meaning of life

All the dreamscapes and inventions
We tend to believe
Are creations of our own deceiving mind
If we can’t let go and keep chasing satisfying
needs
We will forget
How to retrieve true wisdom
(New perceptions keep us inspired
Ingenuity is required
The quantum enigma)

When we will look around and see
We will affect the energy
When we observe by any means
We will create reality
We will not find if we don’t seek
We will not know if we don’t peek
We cannot do if we don’t be
Facing our deadlock now
This is our quantum enigma

Without a voice the soul is invisible in time and space

Omne est vigor
Sentimus eum

Sicit concretum
Vigor concrescit
Observatione
Vita est mare

Infinitarum facultatum
Si quae emergant opperiens
Quod inspicimus
Adipiscemur

Each new discovery
That we acclaim
Brings us much closer
To reach our aim
So we will finally see
All of the universe
Exists by being observed
Expanding every day
As we reach further

Let’s take this chance to carry on
(We will unravel mysteries)
And take the challenge as it comes
(We will exceed our boundaries)

Let’s use this chance to end this strife
(Obliterate anomalies)
Reveal the myths surrounding life
(We will decipher secrecies)

(New perceptions keep us inspired
Ingenuity is required
The quantum enigma)

When we will look around and see
We will affect the energy
When we observe by any means
We will create reality
We will not find if we don’t seek
We will not know if we don’t peek
We cannot do if we don’t be
Facing our deadlock now
This is our quantum enigma
We cannot find if we do not seek
With our confined capacity
Reveal all mysteries

(Quantum enigma)

Kvantová záhada (Království nebeské: část 2)

Měníme to, co již bylo viděné
Nic z pozorovaného
Není jisté, je to jen část
Toho, co je viděné

Kvantová záhada

Všechny vaše zákony a domněnky
Nechte je za sebou
Právě zde, kam čas nemůže, pro ně není
místo
Jestliže neumíme jít dál a pořád spoléháme na minulost
Budeme toho litovat
Nemůžeme dostat to, co si přejeme
(Nové vjemy nás neustále podněcují
Kvantová záhada)

Všechny stíny a iluze
Kterým máme sklony věřit
Jsou pouhé výtvory naší vlastní klamavé mysli
Jestliže toho nemůžeme nechat a pořád se honíme za uspokojováním potřeb
Nepochopíme
Jak zapomenout na naše vědomosti
(Nové vjemy nás neustále podněcují
Důmysl je potřeba)

Když se rozhlédneme a podíváme se kolem sebe
Ovlivníme energii
Když budeme jakkoliv pozorovat
Vytvoříme realitu
Nenalezneme nic, pokud nebudeme hledat
Nebudeme vědět, pokud nebudeme koukat
Nemůžeme dělat, když teď nebudeme
Čelit této naší patové situaci
To je naše kvantová záhada

Zažehneme oheň
Který hoří i v dešti
Vše, po čem toužíme
Je znovu najít náš zdroj
Smysl života

Všechny snové výjevy a smyšlenky
Kterým máme sklony věřit
Jsou pouhé výtvory naší vlastní klamavé mysli
Jestliže toho nemůžeme nechat a pořád se honíme za uspokojováním potřeb
Zapomeneme
Jak znovu získat opravdovou moudrost
(Nové vjemy nás neustále podněcují
Důmysl je potřeba
Kvantová záhada)

Když se rozhlédneme a podíváme se kolem sebe
Ovlivníme energii
Když budeme jakkoliv pozorovat
Vytvoříme realitu
Nenalezneme nic, pokud nebudeme hledat
Nebudeme vědět, pokud nebudeme koukat
Nemůžeme dělat, když teď nebudeme
Čelit této naší patové situaci
To je naše kvantová záhada

Duše bez hlasu je neviditelná v čase
a prostoru

Všechno je energie
Cítíme to

Energie roste
Neustále houstne
Pozorováním
Život je moře

Nekonečné možnosti
Pokud budeme čekat, než se objeví
Dosáhneme toho
Co zkoumáme

Každý nový objev
Který uznáme
Nás přivádí mnohem blíže
K dosažení našeho cíle
Takže konečně uvidíme
Že veškerý vesmír
Existuje tím, že ho pozorujeme
Každým dnem se rozpíná
Jak postupujeme dále

Pojďme to risknout a pokračovat dál
(Objasníme záhady)
A přijmout výzvy tak, jak přichází
(Překročíme své hranice)

Využijme tuto šanci a ukončeme ten svár
(Vyhlaďme odchylky)
Odhalme mýty, které obklopují život
(Dešifrujeme tajemství)

(Nové vjemy nás neustále podněcují
Důmysl je potřeba
Kvantová záhada)

Když se rozhlédneme a podíváme se kolem sebe
Ovlivníme energii
Když budeme jakkoliv pozorovat
Vytvoříme realitu
Nenalezneme nic, pokud nebudeme hledat
Nebudeme vědět, pokud nebudeme koukat
Nemůžeme dělat, když teď nebudeme
Čelit této naší patové situaci
To je naše kvantová záhada
Nenalezneme nic, pokud nebudeme hledat
S naší omezenou kapacitou
Odhalme všechna tajemství

(Kvantová záhada)