[ Texty + Překlady ? The Phantom Agony ? The Phantom Agony ]

The Phantom Agony

[I. Impasse of Thoughts]

I can’t see you, I can’t hear you
Do you still exist?
I can’t feel you, I can’t touch you
Do you exist?

The phantom agony

I can’t taste you, I can’t think of you
Do we exist at all?

[II. Between Hope and Despair]

The future doesn’t pass
And the past won’t overtake the present
All that remains is an obsolete illusion

We are afraid of all the things that could not be
A phantom agony

Do we dream at night
Or do we share the same old fantasy?
I am a silhouette of the person wandering in my dreams

We are afraid of all the things that could not be
A phantom agony

Tears of unprecedented beauty
Reveal the truth of existence
We’re all sadists

The age-old development of consciousness
Drives us away from the essence of life
We meditate too much
So that our instincts will fade away
They fade away

What’s the point of life
And what’s the meaning if we all die in the
end?
Does it make sense to learn or do we forget everything?

We are afraid of all the things that could not be
A phantom agony

Tears of unprecedented beauty
Reveal the truth of existence
We’re all pessimists

The age-old development of consciousness
Drives us away from the essence of life
We meditate too much
So that our instincts will fade away
They fade away

Teach me how to see and free the disbelief in me
What we get is what we see, the phantom agony
A te spiritus noster devoratur et nostra anima capitur

[III. Nevermore]

The lucidity of my mind has been revealed in new dreams
I am able to travel where my heart goes
In search of self-realisation

This is the way to escape from our agitation
And develop ourselves
Use your illusion and enter my dream

Skrytá bolest

[I. Bezvýchodnost myšlenek]

Nevidím tě, neslyším tě
Existuješ ještě?
Necítím tě, nemohu se tě dotknout
Existuješ?

Skrytá bolest

Nemohu tě ochutnat, nemohu na tebe myslet
Existujeme vůbec?

[II. Mezi nadějí a zoufalstvím]

Budoucnost nepomine
A minulost nedostihne přítomnost
Zbývá jenom zastaralá iluze

Bojíme se všech věcí, které se nemohou stát
Skrytá bolest

Sníme v noci
Nebo jenom sdílíme stejné staré přeludy?
Jsem jenom stín postavy bloudící v mých
snech

Bojíme se všech věcí, které se nemohou stát
Skrytá bolest

Slzy nevídané krásy
Odhalují pravdu existence
Všichni jsme sadisti

Letité rozvíjení vědomí
Nás odvádí od podstaty života
Příliš přemýšlíme
A tak naše instinkty mizí
Navždy zmizí

Co je smyslem života
A jaký má vůbec význam, když nakonec stejně všichni zemřeme?
Má smysl se učit, nebo pak stejně všechno zapomene?

Bojíme se všech věcí, které se nemohou stát
Skrytá bolest

Slzy nevídané krásy
Odhalují pravdu existence
Všichni jsme pesimisti

Letité rozvíjení vědomí
Nás odvádí od podstaty života
Příliš přemýšlíme
A tak naše instinkty mizí
Navždy zmizí

Nauč mě zřít a oprostit se od pochybností
Dostáváme jen to, co vidíme, skrytou bolest
Náš duch je strávený a naší duše ses
zmocnil

[III. Nikdy víc]

Jasnozřivost své mysli jsem odhalila v nových snech
Mohu jít tam, kam mě srdce vede
Při hledání seberealizace

Tohle je způsob, jak utéct před neklidem
A zdokonalit se
Použij svou představivost a vstup do mého snu