[ Texty + Překlady ? The Quantum Enigma ? Sense Without Sanity (The Impervious Code) ]

Sense Without Sanity (The Impervious Code)

(See through the veil)
Our perspective on life
Defines everything we reach
Most of us will aim for
All the certainties

(Beyond the veil)
Our perspective on death
Can manifest in many ways
Some of us stay fearful
Till the end of days

As we believe in what we see
We all assume that this is real

Our experience will just hamper us
(Sense without your sanity)
We’ve tried to define and intertwine circles
(Circles of your life)
Our knowledge will only hinder us
(Sense without your sanity)
We’ve tried to conceive and interweave the cycles of life
(Cycles of your life)
Death will ease us
(See through the veil)

Our perspective on birth
Defines how we honor life
An esthetic wonder
Blessed with splendid eyes

As we believe in what we see
We all assume that this is real

Sense without your sanity
Perceive a new reality
Your heart is guiding you into
Blessedness, we will pull through

The longer you wait for the future the shorter it will be *)

We’re searching for the origin
Dig deeper, where we’ve never been
Carry the light (carry the light)
We should cherish the night
The questions that we cannot solve
We don’t know how we should evolve
Carry the light (carry the light)
We should cherish the night
Bring us all to new heights

Our feelings are ready to warm us, to finally heat us up
Our mind will betray us and leave us in coldness, undefined
Our vision of life says what we will experience
Our vision of death defines what we will see

(Beyond the veil)
Our perspective on life
Defines everything we see
As we all could aim for
A sense of unity

(See through the veil)
Our perspective on death
Defines how we spend our days
Everyone interprets
Things in different ways

As we believe in what we see
We all assume that this is real

Sense without your sanity
Perceive a new reality
Your heart is guiding you into
Blessedness, we will pull through

(Sense without your sanity)
A changed mentality
(Perceive a new reality)
Do not suppress
(Your heart is guiding you into)
Moments of pure blessedness
.

Vnímejte bez rozumu (Nepřístupný
kód)

(Podívejte se skrz závoj)
Náš pohled na život
Definuje vše, čeho chceme dosáhnout
Většina z nás bude usilovat
O všechny jistoty

(Za závojem)
Náš pohled na smrt
Se projevuje mnoha způsoby
Někteří z nás se jí budou bát
Až do konce svých dní

Jelikož věříme tomu, co vidíme
Všichni předpokládáme, že je to skutečné

Naše zkušenosti nám budou jen překážet
(Vnímejte bez rozumu)
Snažili jsme se definovat a proplétat kruhy
(Kruhy vašich životů)
Naše znalosti nás budou jen brzdit
(Vnímejte bez rozumu)
Snažili jsme se představit si a protkat koloběh života
(Koloběh vašich životů)
Smrt nám uleví
(Podívejte se skrz závoj)

Náš pohled na zrození
Definuje, jak si ceníme života
Estetický zázrak
Požehnaný nádhernýma očima

Jelikož věříme tomu, co vidíme
Všichni předpokládáme, že je to skutečné

Vnímejte bez rozumu
Uvědomte si novou realitu
Vaše srdce vás vede
K požehnanosti, my se z toho dostaneme

Čím déle budeš čekat na budoucnost, tím kratší bude *)

Pátráme po původu
Hledáme důkladně, kde jsme ještě nebyli
Přenášejte světlo (přenášejte světlo)
Měli bychom si vážit noci
Otázky, které neumíme vyřešit
Nevíme, jak bychom se měli vyvíjet
Přenášejte světlo (přenášejte světlo)
Měli bychom si vážit noci
Všechny nás přinese do nových výšek

Naše pocity se nás chystají ohřát, konečně nás zahřát
Naše mysl nás zradí a nechá nás v chladu, neurčitosti
Naše představa života ukazuje, co budeme prožívat
Naše představa smrti definuje, co uvidíme

(Za závojem)
Náš pohled na život
Definuje vše, co vidíme
Jako kdybychom všichni mohli usilovat
O dojem jednoty

(Podívejte se skrz závoj)
Náš pohled na smrt
Definuje to, jak strávíme své dny
Každý si vykládá
Věci jiným způsobem

Jelikož věříme tomu, co vidíme
Všichni předpokládáme, že je to skutečné

Vnímejte bez rozumu
Uvědomte si novou realitu
Vaše srdce vás vede
K požehnanosti, my se z toho dostaneme

(Vnímejte bez rozumu)
Změna způsobu myšlení
(Uvědomte si novou realitu)
Nepotlačujte to
(Vaše srdce vás vede)
Ke chvílím naprosté požehnanosti
.

 
 
*) Citát pochází od mezinárodní organizace Loesje bojující za svobodu slova, která byla založena roku 1983 v nizozemském Arnhemu. Jejím cílem je šířit kreativitu, pozitivní kritiku, myšlenky, filozofické úvahy a názory na současné dění v podobě krátkých sloganů na plakátech. Tyto plakáty bývají podepsané fiktivní postavou Loesje (nizozemské ženské jméno).
zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Loesje