[ Texty + Překlady ? Design Your Universe ? Kingdom of Heaven (A New Age Dawns – Part V) ]

Kingdom of Heaven (A New Age Dawns – Part V)

Dedicated to Elisabeth Jansen-Julicher

[I. Hold in Derision]

Pioneering, big breakthroughs
Proceeded by the opposition
Hold in derision all that’s new
Afraid to lose their own esteem

Scorn shall be directed at the genius
Represses subtle theories of the light
To the questions of life

Quantum physics leads us to
Answers to the great taboos
We create the world around us
God is every living soul

Science, spirituality
Will have to meet along the way and
We need new drifts, another view
Expand our grip on the cryptic soul

Scorn shall be directed at the genius
Represses subtle theories of the light
To the questions of life

Quantum physics leads us to
Answers to the great taboos
We create the world around us
God is every living soul

Hope is more than a postponed disappointment *)

Non intellegens nil explicas
Videre nolens nil capies
Non intellegens nil explicas
Incognita non vides

Open your Sahasrara **)

[II. Children of the Light]

Light creates us all
Pride will make us fall
Life is meaningful
Life delight us all

Light creates us all
Pride divides us all
Life is meaningful
The soul survives us all

Misled by science
Our wake up call
Conditioning cannot fool us ‚till the end

Light creates us all
Pride will make us fall
Life is meaningful
Life delight us all

Light creates us all
Pride divides us all
Life is meaningful
The soul survives us all

[III. Bardo Thödol] ***)

Guide us safely
Through the gates of death

[IV. Paragons of Perfection]

Nothing here will be the same
I’ll see the world through different eyes and
I was given clarity
And the wisdom I can’t deny

All that we can ever see
Until we leave this frail existence
Is just a shadow of reality
Death is not the final instance

It’s not your time
You have to go back… back!
Now!

No, no, I don’t want to return
Please let me stay here, don’t make me go back

Go back, you’ve got work to do

We’re not alone, we are all one

Nothing here will be the same
The smallest bit is as big as
nature
Our limited capacities
Gives us trouble to comprehend

We are linked in every way
And we’re strong as our weakest fragment
Every word that we convey
Is an act with consequences

[V. The Harsh Return]

Misled by science
Our wake up call
Conditioning cannot fool us ‚till the end

Light creates us all
Pride will make us fall
Life is meaningful
Life delights us all

Light creates us all
Pride divides us all
Life is meaningful
The soul survives us all

Greed will make us fall
Light will bind us all
.

Království nebeské (Úsvit nového věku, část V.)

Věnováno Elisabeth Jansen-Julicherové

[I. Terčem posměchu]

Průkopnictví, zásadní objevy
Vykonané opozicí
Nové věci jsou vždy terčem posměchu
Ze strachu ze ztráty vlastní sebeúcty

Génius bude terčem výsměchu
Jeho propracované teorie světla budou potlačeny
Až na otázky života

Kvantová fyzika nás přivádí
K odpovědím na největší tabu
Vytváříme si svůj vlastní svět
Bůh je v každém živém tvorovi

Věda a duševno
Se najednou budou muset spojit
Potřebujeme nové proudy, jiné úhly pohledu
Lépe porozumět té tajemné duši

Génius bude terčem výsměchu
Jeho propracované teorie světla budou potlačeny
Až na otázky života

Kvantová fyzika nás přivádí
K odpovědím na největší tabu
Vytváříme si svůj vlastní svět
Bůh je v každém živém tvorovi

Naděje je víc, než jen odložené zklamání *)

Neporozumíš-li, nic nevysvětlíš
Nebudeš-li ochotný vidět, nic nepochopíš
Neporozumíš-li, nic nevysvětlíš
Nepoznané nevidíš

Otevři svou Sahasraru **)

[II. Děti světla]

Světlo nás tvoří všechny
Pýcha nás zahubí
Život je smysluplný
Život nám všem dělá radost

Světlo nás tvoří všechny
Pýcha nás všechny rozděluje
Život je smysluplný
Duše nás všechny přežije

Zmýleni vědou
Naše varování
Návyky nás nemůžou pořád klamat

Světlo nás tvoří všechny
Pýcha nás zahubí
Život je smysluplný
Život nám všem dělá radost

Světlo nás tvoří všechny
Pýcha nás všechny znepřátelí
Život je smysluplný
Duše nás všechny přežije

[III. Bardo Thödol]
***)

Proveď nás bezpečně
Skrze brány smrti

[IV. Vzory dokonalosti]

Nic tu nebude jako dřív
Uvidím svět z jiného pohledu
Bylo mi dáno porozumění
A moudrost, které se nemohu zříci

Všechno, co uvidíme
Během naší křehké existence
Je jenom zdáním skutečnosti
Smrt není konečným stupněm

Ještě nenadešel tvůj čas
Musíš se vrátit? vrátit!
Teď!

Ne, ne, já se nechci vrátit
Prosím, nechte mě tu zůstat, nenuťte mě se vracet

Vrať se, máš ještě něco na práci

Nejsme sami, jsme všichni stejní

Nic tu nebude jako dřív
I ten nejmenší kousek je stejně důležitý jako celá příroda
Naše omezená chápavost
Nám dělá problém s porozuměním

Jsme propojeni všemi způsoby
A jsme tak silní, jako naše nejslabší část
Každé slovo, které vypustíme z úst
Je činem s následky

[V. Krutý návrat]

Zmýleni vědou
Naše varování
Návyky nás nemůžou pořád klamat

Světlo nás tvoří všechny
Pýcha nás zahubí
Život je smysluplný
Život nám všem dělá radost

Světlo nás tvoří všechny
Pýcha nás všechny rozděluje
Život je smysluplný
Duše nás všechny přežije

Chamtivost nás zahubí
Světlo nás spojí
.

 
 
*) zřejmě reakce na přísloví „Naděje je jen odložené zklamání“ (Hope is just a postponed disappointment)

**) Sahasrara je sedmá, temenní čakra, umístěná na vrcholku hlavy (jako koruna), směřuje vzhůru. Funkcí sedmé čakry má být příjem energie z kosmu. Sídlo božské dokonalosti v člověku. Do harmonie se dostane, když budou harmonické všechny ostatní čakry.
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Čakra

***) Bardo Thödol je tibetský název pro Tibetskou knihu mrtvých, doslova ?vysvobození v bardu skrze naslouchání?. Jeden ze základních textů tibetského buddhismu. Bardo thödol poskytuje návod pro živé bytosti jak úspěšně projít obdobím mezi smrtí a novým a jak se může proces umírání změnit na proces osvobození.
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tibetská_kniha_mrtvých